İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Acıbadem Mahallesi, Alidede Sokak, No.4, 34718 Kadıköy/İstanbul” adresinde yer alan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Doğan Trend” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Şirketimiz tarafından internet sitesinde (mg-turkey.com) yer almakta olan formlar veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden yorum ve/veya mesaj göndermek suretiyle Şirketimiz ile iletişime geçmeniz kapsamında müşteri veya potansiyel müşteri olmanız nedeniyle tarafınıza ait sosyal medya kullanıcı adı, kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel veriler; başta bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak olmak üzere müşteri hizmetlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında mal ve hizmet tanıtım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, tarafınızla mal ve hizmet alımına ilişkin olarak iletişime geçilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

Yine yukarıda sayılanların dışında, kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi amacıyla da işlenebilecektir.

2.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olunan elektronik form vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle veri kayıt sisteminin bir parçası olmak üzere toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. 

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza vermeniz hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilebilecektir. 

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak hizmet almakta olduğumuz tedarikçimize, iş ortaklarımıza ve bayilerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilmektedir. 

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılabilecektir. 

4.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Acıbadem Mahallesi, Alidede Sokak, No.4, 34718 Kadıköy/İstanbul” adresine gönderme yöntemiyle veya “[email protected]" adresine iletme yöntemiyle de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.